Zasiłek celowy oraz specjalny zasiłek celowy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Jest to świadczenie przyznawane na podstawie art. 39 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, ogrzewania, w tym opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Osobom bezdomnym i innym osobom nie posiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

Zasiłek celowy na żywność przyznaje się w ramach rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023:

  • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, 
  • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza 200 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Specjalny zasiłek celowy i zasiłek celowy pod warunkiem zwrotu

Świadczenie przyznawane jest na podstawie art. 41 ustawy o Pomocy Społecznej z dn. 12 marca 2004 r. Może być przyznany w szczególnie uzasadnionych okolicznościach przy przekroczonym kryterium dochodowym.

Osobom samotnie gospodarującym oraz rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej szczególnie w uzasadnionych przypadkach może być przyznany:

  • specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi,
  • zasiłek celowy pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku.

Świadczenie zasiłek celowy podlega zwrotowi w części lub całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego określonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej określa uchwała Nr LIV/434/23 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 stycznia 2023 r.

Zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
Stosunek dochodu na osobę w rodzinie
do kryterium dochodowego ustalonego zgodnie
z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społęcznej
Procentowa wysokość zwrotu udzielonych
świadczeń z pomocy społecznej
do 120% 10%
Powyżej 120% do 150% 20%
Powyżej 150% do 180% 50%
Powyżej 180% do 200% 80%

 

 

Druki do pobrania