Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób,
a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. 
Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. 

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w:

  • zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
  • opiekę higieniczną,
  • zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz,
  • w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających
z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. 

Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia. 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie 
w przypadku, gdy dochód osoby lub rodziny nie przekracza kryterium dochodowego
lub jest równy kryterium dochodowemu
, określonemu w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz.1769 z późniejszymi zmianami), zwanemu dalej kryterium dochodowym. 

Osoby nie spełniające powyższych warunków ponoszą odpłatność za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze w zależności od dochodu. 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są przez Dział Usług
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
. Przyznawane są na podstawie uchwały Nr XLIV/708/18 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 stycznia 2018 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez MOPS w Bełchatowie. 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone są przez Dział Usług w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
Rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych, kwalifikacje osób świadczących te usługi oraz warunki
i tryb ustalania i pobierania opłat za tę formę pomocy określa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r.