Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ustawa o pomocy społecznej wskazuje, że pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczy wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w:

 • zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,

 • opiekę higieniczną,

 • zaleconą przez lekarza pielęgnację,

 • w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze  są  to  usługi  dostosowane  do  szczególnych  potrzeb  wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Ośrodek pomocy społecznej przyznając usługi opiekuńcze ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

MOPS przyznając usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze musi mieć na uwadze zasadę pomocniczości, wynikającą z ustawy o pomocy społecznej, która definiuje „pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.”

Świadczenia  rehabilitacji,  są  realizowane  w  ramach  systemów: ochrona  zdrowia  oraz  oświaty. 
W sytuacji uzasadnionego braku możliwości skorzystania ze świadczeń w ww. systemów, klient może ubiegać się o pomoc, jednakże świadczenia te nie mogą być zastępowane świadczeniami z pomocy społecznej.

Odpłatność za usługi opiekuńcze ustala ośrodek pomocy społecznej w zależności od posiadanego dochodu klienta. Minimalny poziom dochodu, od którego obliczana jest wysokość odpłatności, odpowiada aktualnie obowiązującemu kryterium dochodowego: osoby samotnie gospodarującej, tj. 776,00 zł

Opłata za usługi opiekuńcze jest wnoszona przez osobę uzyskującą pomoc lub jej opiekuna przelewem na konto OPS w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu,
w którym wykonano usługę.

W 2024 r. całkowity koszt jednej godziny usług opiekuńczych wynosi:

 • w okresie od stycznia do czerwca 2024 r. w wysokości 41,55 zł,
 • w okresie od lipca do grudnia 2024 r. w wysokości 42,15 zł.

W 2024 r. całkowity koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi:

 • w okresie od stycznia do czerwca 2024 r. w wysokości 47,09 zł,
 • w okresie od lipca do grudnia 2024 r. w wysokości 47,77 zł.

Zasady organizacji oraz warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez MOPS w Bełchatowie określa: 

 • Uchwała Nr XXV/174/20 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi oraz trybu ich pobierania, oraz 
 • Zarządzenie nr 34/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełchatowie Procedury dotyczącej realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

 

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie.

Szczegółowe informacje można uzyskać:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział Pomocy Usługowej

ul. Dąbrowskiego 2

tel. 44 635 28 79, 518-756-539

 

Autor: ND