Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze jest uzależniona od dochodu osoby lub rodziny nie przekracza kryterium dochodowegolub jest równy kryterium dochodowemu, określonemu w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity z dnia 20 lipca 2018r. Dz.U.2018 r., poz.1508 z późniejszymi zmianami), zwanemu dalej kryterium dochodowym.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w:

  • zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,

  • opiekę higieniczną,

  • zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz,

  • w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Zasady organizacji oraz warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez MOPS w Bełchatowie określa Uchwała Nr XLIV/408/18 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 stycznia 2018 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi oraz trybu ich pobierania,orazZarządzenie nr 34/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie z dnia 21.05.2019 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w Miejskim Ośrodku pomocy Społecznej w Bełchatowie Procedury dotyczącej realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są przez opiekunki zatrudnione w Dziale Usług w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełchatowie.

Specjalistyczne usługi opiekuńczesą to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzenia i psychicznymi świadczone są przez Dział Usług w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych, kwalifikacje osób świadczących te usługi oraz warunki i tryb ustalania i pobierania opłat za tę formę pomocy określa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r.

Zarządzenie nr 93/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia kosztu jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2019 r.,