Dodatek Osłonowy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Od stycznia wraca dodatek osłonowy

Zgodnie z ustawą z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła w 2024 r. ponownie będzie można skorzystać z dodatku osłonowego. Świadczenie będzie przyznawane tylko na pół roku, tj. na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. i będzie przysługiwało tym gospodarstwom domowym, w których dochód na osobę nie przekracza:

- 1 500 zł miesięcznie na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego,

- 2 100 zł miesięcznie w przypadku gospodarstwa jednoosobowego.

Uwzględnianyjest dochód osiągnięty w 2022 roku.

Ta sama osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy wniosek dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania.

Dodatek osłonowy wynosi:

- gospodarstwo jednoosobowe – 228,80 lub 286 zł*

- gospodarstwo 2-3 osobowe – 343,20 lub 429 zł*

- gospodarstwo 4-5 osobowe – 486,20 lub 607,75 zł*

- gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 657,80 lub 822,25 zł*

*Wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przekroczenie ww. kryterium nie zawsze oznacza, że świadczenia nie otrzymamy. W takiej sytuacji dodatek osłonowy będzie przysługiwał w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą przekroczenia – tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. W sytuacji, gdy wysokość dodatku ustalona według tej zasady jest niższa niż 20 zł, dodatek nie przysługuje.

Dodatek zostanie wypłacony jednorazowo w terminie do 30 czerwca 2024 r.

Informacje o przyznaniu dodatku osłonowego będą wysyłane na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej, a w przypadku jego braku będzie ją można odebrać osobiście.

Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty dodatku.

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

Termin i sposób składania wniosków

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego należy składać do 30 kwietnia 2024 r. Wnioski złożone po tym terminie będą pozostawiane bez rozpoznania.

Wniosek można złożyć:

Tradycyjnie:

- osobiście: w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie przy ul. Dąbrowskiego 2 w godzinach:

- 8.00-15.00 w poniedziałki, środy, czwartki, piątki,

- 8.00-16.30 we wtorki.

- za pośrednictwem poczty na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie, ul. Dąbrowskiego 2, 97-400 Bełchatów

Elektronicznie:

osoby posiadające kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP na adres skrytki: /MOPS1/SkrytkaESP

 

Autor: ND