Mieszkanie wspomagane

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Mieszkanie wspomagane jest formą pomocy społecznej, przygotowującą, przy wsparciu specjalistów, osoby w nich przebywające do prowadzenia niezależnego życia lub wspierającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu, stanowiącą alternatywę dla pobytu w placówce zapewniającej całodobową opiekę.

Mieszkanie wspomagane przeznaczone jest dla osób:
- pełnoletnich, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność, lub chorobę potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, ale nie wymagają zapewnienie usług świadczonych przez jednostki całodobowej opieki,
- legitymujących się znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Pobyt w mieszkaniu wspomaganym obejmuje w szczególności usługi bytowe, pracę socjalną oraz pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu i realizacji kontaktów społecznych, w celu utrzymania lub rozwijania niezależności osoby na poziomie jej psychofizycznych możliwości. Wsparcie świadczone w mieszkaniu wspomaganym nie stanowi zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób i rodzin.

Mieszkanie wspomagane funkcjonuje na podstawie przepisów:

1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
2. Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 30 października 2023 r. w sprawie mieszkań treningowych i wspomaganych.
3. Uchwały Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” oraz Uchwały Nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
4. Uchwały Nr XIII/84/19 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Bełchatowa.
5. Zarządzenia Nr 462/2023 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 07.12.2023 r. w sprawie przeznaczenia lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Bełchatowa na mieszkania treningowe lub wspomagane.

Zasady pobytu w mieszkaniu wspomaganym

Osoba ubiegająca się o przyznanie pomocy w formie pobytu w mieszkaniu wspomaganym składa wniosek o udzielenie wsparcia według wzoru określonego w załączniku Nr 1 do Regulaminu mieszkania wspomaganego, wraz z załączonym zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zamieszkania w mieszkaniu wspomaganym (załącznik Nr 2 Regulaminu mieszkania wspomaganego) oraz wypełnia ankietę rekrutacyjną (załącznik nr 3 do Regulaminu mieszkania wspomaganego).
Okres na jaki przydzielone jest miejsce w mieszkaniu wspomaganym ma charakter czasowy i zależy od indywidualnej sytuacji. W przypadku osób, które posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także w szczególnie uzasadnionych przypadkach pobyt w mieszkaniu wspomaganym może być przyznany na czas nieokreślony.
Podstawą przyznania wsparcia w mieszkaniu wspomaganym jest decyzja wydana przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie lub inną upoważnioną osobę określająca, m.in. czas pobytu oraz wysokość opłaty za pobyt. Decyzja wydawana jest po dokonaniu ustaleń, które stanowią formę „Kontraktu mieszkaniowego”, zawartego pomiędzy pracownikiem socjalnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej a osobą ubiegającą się o przyznanie pobytu w mieszkaniu wspomaganym lub jej przedstawicielem ustawowym (wzór „Kontraktu mieszkaniowego” określa załącznik Nr 4 do Regulaminu mieszkania wspomaganego).

Autor: ND

Pliki do pobrania