Posiłek w szkole i w domu - rok 2024

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Program ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Realizacja programu została dofinansowana ze środków budżetu państwa

Rok 2024
Kwota dofinansowania: 726 725,00zł
Całkowita wartość programu: 1 306 725,00zł

Opis zadania:

Celem wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych, niepełnosprawnych.

Program przewiduje udzielanie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Zgodnie Uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i wdomu" na lata 2024-2028, pomoc mogą otrzymać osoby, których dochód nieprzekracza 200% kryterium dochodowego, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj.

a) (776,00zł x200% ) 1552 zł - dla osoby samotnie gospodarującej;

b) (600,00zł x200%) 1200 zł - dla osoby w rodzinie.

 

Umowę o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie w 2024r. zadania własnego, w  ramach  programu  ,,Posiłek  w  szkole  i  w  domu”  Miasto Bełchatów zawarło z Wojewodą Łódzkim w dniu 8 marca 2024 r.

 

 

Autor: ND