Zasiłki Okresowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Świadczenie przysługuje na podstawie art. 38 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, adresowane jest do osób i rodzin o dochodach niższych niż ustawowe kryterium w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. 

Zasiłek okresowy ustala się: 

  • w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem  tej osoby, z tym że miesięczna kwota zasiłku nie może być wyższa niż kwota kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
  • w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny
    a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku nie może być niższa niż 50% różnicy między:

  • kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
  • kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł.

Okres, na jaki przyznane zostanie to świadczenie, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy. 

 

Druki do pobrania