Zespół Interdyscyplinarny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zespół Interdyscyplinarny na rzecz Przeciwdziałania Przemocy Domowej
w Bełchatowie.

Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw wprowadziła wśród wielu zmian, jako zadanie własne każdej gminy, obowiązek tworzenia Zespołu Interdyscyplinarnego.

Zespół Interdyscyplinarny w Bełchatowie rozpoczął swoją pierwszą, 4 letnią kadencję w 2012 r., powołany Zarządzeniem Nr 16/2012 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 16 stycznia 2012 r.

Z dniem 22 czerwca 2023 r. weszła w życie nowa ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej, zastępująca  dotychczas  obowiązującą  ustawę  o  przeciwdziałaniu  przemocy        w  rodzinie (Dz. U. z 2024 r. poz. 424).

Zarządzeniem Nr 377/2023 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 22 września 2023 r. sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego, na 4 kadencję został powołany Zespół Interdyscyplinarny na rzecz Przeciwdziałania Przemocy Domowej. 
W skład zespołu wchodzi 15 osób, przedstawicieli 12 instytucji, które reprezentują łącząc swoją wiedzę, doświadczenie i umiejętności, podejmują współpracę i działania mające na celu niesienie pomocy osobom krzywdzonym oraz przeciwdziałaniu zjawisku przemocy na terenie Miasta Bełchatowa.

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele:

● Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

● Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II,

● Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej Oddział w Bełchatowie

● Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

● Przedszkola Samorządowego nr 8,

● Szkoły Podstawowej nr 8,

● Szkoły Podstawowej nr 1,

● III Liceum Ogólnokształcącego,

● Komendy Powiatowej Policji,

● Prokuratury Rejonowej,

● Sądu Rejonowego,

● Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Do zadań zespołu należy tworzenie warunków umożliwiających realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej oraz integrowanie i koordynowanie działań podmiotów w szczególności przez:

1) diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym;

2) inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzanie ich wykonania właściwym podmiotom;

3) inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;

4) opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej;

5) rozpowszechnianie  informacji  o  instytucjach,  osobach  i  możliwościach  udzielenia  pomocy  w  środowisku  lokalnym;

6) powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań;

7) monitorowanie procedury „Niebieskie Karty”;

8) przekazywanie informacji, o prowadzeniu procedury „Niebieskie Karty” w przypadku zmiany miejsca zamieszkania osób biorących udział w procedurze oraz przekazanie wytworzonej dokumentacji do zespołu interdyscyplinarnego obecnego miejsca zamieszkania;

9) kierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno - terapeutycznym;

10) składanie,  na  wniosek  grupy  diagnostyczno-pomocowej,  zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą  przemoc  domową  wykroczenia,  o  niestosowaniu  się  do  obowiązków  uczestnictwa  w  programach  korekcyjno - edukacyjnych  lub  programach  psychologiczno - terapeutycznych.

W celu dokonania diagnozy i oceny sytuacji w związku ze zgłoszonym podejrzeniem wystąpienia przemocy domowej, zespół interdyscyplinarny powołuje grupę diagnostyczno-pomocową.

W skład grupy diagnostyczno-pomocowej wchodzą:

1) pracownik socjalny jednostki organizacyjnej pomocy społecznej,

2) funkcjonariusz Policji,

3) żołnierz Żandarmerii Wojskowej w sprawach żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową stosujących przemoc domową,

W skład grupy mogą także wchodzić:

1) pracownik socjalny specjalistycznego ośrodka wsparcia dla osób doznających przemocy domowej;

2) asystent rodziny;

3) nauczyciel wychowawca będący wychowawcą klasy lub nauczyciel znający sytuację domową małoletniego;

4) osoby wykonujące zawód medyczny: lekarz, pielęgniarka, położna lub ratownik medyczny;

5) przedstawiciel gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;

6) pedagog, psycholog lub terapeuta, będący przedstawicielami oświaty, ochrony zdrowia, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organizacji pozarządowych;

10) zawodowy kurator sądowy lub wskazany przez kierownika zespołu kuratorskiej służby sądowej społeczny kurator sądowy.

Do zadań grup diagnostyczno-pomocowych należy w szczególności:

1) dokonanie, na podstawie procedury „Niebieskie Karty”, oceny sytuacji domowej osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;

2) realizacja procedury „Niebieskie Karty” w przypadku potwierdzenia podejrzenia wystąpienia przemocy domowej, zwłaszcza w sytuacji wystąpienia ryzyka zagrożenia życia lub zdrowia;

3) zawiadomienie osoby podejrzanej o stosowanie przemocy domowej o wszczęciu procedury „Niebieskie Karty” pod jej nieobecność;

4) realizacja działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;

5) występowanie do zespołu interdyscyplinarnego z wnioskiem o skierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową albo w programach psychologiczno-terapeutycznych.

6) występowanie do zespołu interdyscyplinarnego z wnioskiem o złożenie zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66c ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń;

7) monitorowanie sytuacji osób doznających przemocy domowej, a także zagrożonych wystąpieniem przemocy domowej, w tym również po zakończeniu procedury „Niebieskie Karty”;

8) zakończenie procedury „Niebieskie Karty”;

9) dokumentowanie podejmowanych działań, stanowiących podstawę:

     a) uznania braku zasadności wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”,

     b) wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”;

10) informowanie przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego o efektach podjętych działań
w ramach procedury „Niebieskie Karty”.

Procedura Niebieskie Karty

Podejmowanie działań w środowisku wobec osób dotkniętych przemocą domową odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą.

Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli: Policji, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, sądów, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,  oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych,      w związku z uzasadnionym podejrzeniem stosowania przemocy domowej.

Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” następuje przez przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A”w przypadku powzięcia w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych podejrzenia stosowania przemocy wobec osób doznających przemocy domowej lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez świadka.

Grupa diagnostyczno-pomocowa, na podstawie informacji zawartych w formularzu „Niebieska Karta – A”, dokonuje diagnozy sytuacji w związku z podejrzeniem stosowania przemocy domowej oraz podejmuje działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobie doznającej przemocy domowej i zatrzymania przemocy domowej albo rozstrzyga o braku zasadności podejmowania działań.

Po wypełnieniu formularza „Niebieska Karta – A” osobie doznającej przemocy domowej przekazuje się formularz „Niebieska Karta – B”, który zawiera informacje dotyczące przemocy domowej oraz dane podmiotów i organizacji realizujących działania na rzecz przeciwdziałania przemocy. Grupa diagnostyczno-pomocowa w obecności osoby doznającej przemocy domowej dokonuje analizy sytuacji rodziny w formularzu Niebieska Karta – C”, i wspólnie z nią opracowują indywidualny plan pomocy, w celu poprawy sytuacji życiowej tej osoby oraz w jej środowisku domowym lub rozstrzygają o braku zasadności podejmowania działań.

Grupa diagnostyczno-pomocowa, po wezwaniu osoby stosującej przemoc domową, w jej obecności, dokonuje analizy sytuacji w związku z podejrzeniem stosowania przemocy domowej i na podstawie informacji zawartych w formularzu „Niebieska Karta – D” dokonuje ustaleń dotyczących dalszych działań, zobowiązując osobę stosującą przemoc domową do ich realizacji w celu zmiany jej postępowania.

Szczegółowo procedurę określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 06 września 2023 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”. 

 

Obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania
Przemocy
Domowej
zapewnia: Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy
w
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełchatowie,
ul. Dąbrowskiego 2,
tel.
44 6352876, 505 347 567.