Program „Czyste Powietrze”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu lub wojewódzkiego funduszu, może złożyć:

- żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.


Zaświadczenie, o którym mowa, wydaje się ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej,

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu, ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

1) przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;

2) ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

Do żądania należy dołączyć odpowiednio:

1) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczące każdego członka rodziny; (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.) pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne (dane o tych dochodach organ uzyskuje samodzielnie)

2) zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:

a) formie opłacanego podatku,

b) wysokości przychodu,

c) stawce podatku,

d) wysokości opłaconego podatku

(organ ustala je na podstawie dołączanego przez Ciebie do wniosku zaświadczenia z Urzędu Skarbowego)

3) dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych

(organ ustala je na podstawie Twojego oświadczenia – Część III wniosku),

4) dochody z gospodarstwa rolnego

(organ ustala je na podstawie podanej przez Ciebie wielkości gospodarstwa rolnego – Część IV wniosku)

5) inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia rodzinnego będącego przedmiotem wniosku.

 

Żądając wydania zaświadczenia, osoba fizyczna, składa oświadczenie potwierdzające, że Narodowy Fundusz lub wojewódzki fundusz wymaga zaświadczenia w celu przyznania dofinansowania.

W zaświadczeniu, o którym mowa, podaje się wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej, oraz wskazuje się, czy dochód ten dotyczy członka gospodarstwa domowego jednoosobowego czy gospodarstwa domowego wieloosobowego.

http://www.czystepowietrze.gov.pl/wyzsze-dotacje-i-wieksza-wspolpraca-z-gminami-rusza-druga-czesc-programu-czyste-powietrze-2-0/

https://bip.mos.gov.pl/pl/prawo/wzory-wnioskow/

Autor: PF

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie