Jesteś tutaj: Start / Mieszkanie treningowe

Mieszkanie treningowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 

Mieszkanie treningowe jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów, osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu.

Mieszkanie treningowe przeznaczone jest dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, osób z zaburzeniami psychicznymi, bezdomnych oraz osób w podeszłym wieku i przewlekle chorych nie wymagających zapewnienia usług świadczonych przez jednostki całodobowej opieki.

 

Mieszkanie treningowe funkcjonuje na podstawie przepisów:

1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ,

2. rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 30 października 2023r. w sprawie mieszkań treningowych i wspomaganych,

3. uchwały Nr XIII/84/19 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Bełchatowa,

4. zarządzenia Nr 159/20 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 30 lipca 2020r. w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Bełchatowa na mieszkania chronione treningowe.

 

Pobyt w mieszkaniu treningowym obejmuje w szczególności:

1. możliwość korzystania ze wskazanego miejsca w pokoju lub samodzielnego pokoju oraz jego wyposażenia,

2. możliwość korzystania na prawach równego dostępu z pomieszczeń wspólnych, min. z kuchni i łazienki,

3. pomoc pracownika socjalnego MOPS oraz innych specjalistów w rozwiązywaniu problemów,możliwość korzystania z innych form wsparcia oferowanych przez MOPS, w szczególności w formie pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego, usług opiekuńczychoraz nauki w obszarze rozwijania lub utrwalania niezależności, sprawności w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością lokalną, w celu umożliwienia prowadzenia niezależnego życia.

 

Zasady pobytu w mieszkaniu treningowym:

1. Osoba ubiegająca się o przyznanie pomocy w formie pobytu w mieszkaniu treningowym składa wniosek o udzielenie ww. wsparcia według określonego wzoru (załącznik Nr 1 do Regulaminu mieszkania treningowego).

2. Okres, na jaki przydzielone jest miejsce w mieszkaniu treningowym zależy od indywidualnej sytuacji osoby i możliwości zaspokojenia potrzeby mieszkania we własnym zakresie.

3. Podstawą przyznania wsparcia w mieszkaniu treningowym jest decyzja wydana przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie lub inną upoważnioną osobę określającą: czas pobytu oraz wysokość ustalonej opłaty za pobyt.

4.Decyzja wydawana jest po dokonaniu ustaleń, które stanowią formę „Kontraktu mieszkaniowego”zawartego pomiędzy pracownikiem socjalnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a osobą ubiegającą się o przyznanie pobytu w mieszkaniu treningowym lub jej przedstawicielem ustawowym. (wzór „Kontraktu mieszkaniowego” stanowi załącznik Nr 2 do Regulaminu mieszkania treningowego).

5. Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych określa Uchwała Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych i wspomaganych.