Posiłki

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Pomoc w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić. Pomoc w formie posiłku przysługuje osobie samotnie gospodarującej lub rodzinie po spełnieniu kryterium dochodowego. Udzielana jest na podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego zgodnie z rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 - 2028 czyli w przypadku jednoosobowego gospodarstwa to odpowiednio 1522 zł i dla osoby w rodzinie 1200 zł.

W przypadku, gdy dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 200% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej ustalenie zwrotu wydatków za świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów  żywnościowych  następuje  na  zasadach określonych  w  uchwale  Nr  XLIV/387/14  Rady  Miejskiej  w  Bełchatowie z dnia 26 stycznia 2023 r.

Zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
Stosunek dochodu na osobę w rodzinie
do kryterium dochodowego ustalonego
zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Procentowa wyskość zwrotu
udzielonych świadczeń z pomocy
społecznej

do 220 % 10%
Powyżej 220% do 250% 20%
Powyżej 250% do 280% 50%
Powyżej 280% do 300% 80%
Powyżej 300% 100%

 

W   celu  realizacji  programu  zawarte  zostały   porozumienia  i  umowy  określające  zasady  współpracy  w   zakresie  realizacji  ww.  pomocy  pomiędzy  Miejskim Ośrodkiem  Pomocy  Społecznej  w  Bełchatowie  a szkołami i przedszkolami oraz osobami prowadzącymi stołówki szkolne.

Listy imienne dzieci zakwalifikowanych do korzystania z posiłków sporządza Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i przekazuje na bieżąco do szkół i przedszkoli oraz podmiotów prowadzących szkolne stołówki.

Zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/510/23 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 14 grudnia 2023 r. w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań, o których mowa w programie a wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje pisemnie ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Liczba dzieci i uczniów, którym udzielono takiej pomocy, nie może przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci otrzymujących posiłek w szkołach i przedszkolach na terenie Miasta Bełchatowa w poprzednim miesiącu kalendarzowym, a w miesiącu wrześniu tej liczby z miesiąca czerwca. Przyznanie pomocy w takim przypadku nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej, jednak pracownik socjalny podejmuje działania zmierzające do rozpoznania sytuacji rodzin pod kątem ewentualnego udzielenia innego wsparcia. Przyznana pomoc ma charakter doraźny.”

 

Druki do pobrania