Świadczenia z pomocy społecznej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie  realizuje  politykę  społeczną  państwa,  mającą  na   celu  umożliwienie  osobom  i  rodzinom  przezwyciężanie trudnych  sytuacji  życiowych,  których  nie  są  one  w  stanie  pokonać,  wykorzystując  własne  uprawnienia,  zasoby  i  możliwości  oferując  pomoc  w  formie  świadczeń:

1) Świadczenia pieniężne:

 • zasiłek stały,
 • zasiłek okresowy,
 • zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy,
 • zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
 • wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd, (wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd).

2) Świadczenia niepieniężne:

 • praca socjalna,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • składki na ubezpieczenia społeczne,
 • pomoc rzeczowa,
 • sprawienie pogrzebu,
 • poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa,
 • schronienie,
 • posiłek,
 • niezbędne ubranie,
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
 • kierowanie i opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej.

Pomoc społeczna przysługuje zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:

 • osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania oraz przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin
 • w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku  z  okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub w związku z uzyskanie w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
  • w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłki celowego;

oraz zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:

 • cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w art. 170 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.
  o cudzoziemcach, lub
 • cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 176 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.
  o cudzoziemcach, lub
 • obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r.  o  wjeździe  na  terytorium obywateli  państw  członkowskich  Unii Europejskiej i członków ich rodzin posiadającym zaświadczenie, o którym mowa w art. 41a ust.1 tej ustawy.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej nie przysługuje osobom odbywającym karę pozbawienia wolności z wyjątkiem osób odbywających karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

W przypadku osób czasowo aresztowanych, świadczenie jest zawieszane, a za okres tymczasowego aresztowania nie udziela się świadczeń (art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Pomocy społecznej udziela się z powodu:

 • ubóstwa,
 • sieroctwa,
 • bezdomności,
 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 • przemocy w rodzinie,
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • trudności  w  integracji  cudzoziemców,  którzy  uzyskali  w  Rzeczypospolitej  Polskiej  status  uchodźcy,  ochronę  uzupełniającą  lub   zezwolenie  na  pobyt  czasowy udzielone  w  związku 
  z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt. 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają ustawowych kryteriów dochodowych: 

 • 776,00 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
 • 600,00 zł na osobę w rodzinie - w przypadku rodziny, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z ww. powodów.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca,  w  którym  wniosek  został złożony,  bez  względu  na  tytuł i źródło ich uzyskania,jeśli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach,
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Przyjmuje się , że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345 zł.

W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się:

- osoby spokrewnione i niespokrewnione,

- pozostające w faktycznym związku,

- wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.