Dodatek Gazowy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 „Dodatek  gazowy:  refundacja  podatku  VAT  dla  odbiorców  paliw  gazowych  w  2023 roku  –  od  stycznia  2023 roku na  gaz  zużywany  do  ogrzewania  domów  i  budynków  powrócił  podatek  VAT  w  stawce  23%  -  w  roku  2022  wynosił  0% )”.

Komu przysługuje „dodatek gazowy”?

 • „Dodatek gazowy” przysługiwał będzie odbiorcy paliw gazowych uprawnionemu do refundacji VAT w danym gospodarstwie domowym, wykorzystującym jako główne źródło ogrzewania urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi wskazanymi w art. 3 pkt 3a ustawy – prawo energetyczne (tj. gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy, niezależnie od ich przeznaczenia).
 • Ważnym jest również zgłoszenie źródła i wpis do CEEB – Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
 • Wprowadzone zostało kryterium dochodowe (progi analogiczne jak w dodatku osłonowym):

- w przypadku gospodarstwa jednoosobowego kryterium wynosi 2100 zł,

- w przypadku gospodarstwa wieloosobowego kryterium wynosi 1500 zł na osobę. 

W przypadku złożenia wniosku w terminie:

 • od 15 lutego 2023 do 31 lipca 2023, wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o „dodatek gazowy”,
 • od 1 sierpnia 2023, wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o „dodatek gazowy”.

Wniosek o „dodatek gazowy”, gdzie i jak złożyć?

 • Wnioski o wypłatę „dodatku gazowego” przyjmowane są w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie przy ul. Dąbrowskiego 2.
 • Wnioski opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnione  wykorzystaniem profilu zaufanego można składać za pomocą środków komunikacji  elektronicznej.

Do wniosku należy dołączyć:

 • fakturę za dostarczenie paliwa za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.,
 • dokument potwierdzający uiszczenie zapłaty za fakturę.

!!! WAŻNA INFORMACJA!!!

Refundacja kwoty VAT przysługuje za faktury rozrachunkowe opłacone za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. (nie za faktury prognozowane).

Wnioski można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełchatowie, dostępne są również w załączniku.

Termin składania wniosków o „dodatek gazowy”:

 • nie później niż do 30 września 2024 r. w dowolnym momencie po otrzymaniu i opłaceniu faktury VAT za dostarczone paliwa,
 • po 30 września 2024 r. w terminie 30 dni od dnia otrzymania przedmiotowej faktury VAT za dostarczone paliwa.

Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta refundacji VAT nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. 2022 poz. 2687 z późn. zm.).

 

 

 

Autor: ND