Jesteś tutaj: Start / Świadczenia Rodzinne

Świadczenia Rodzinne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Świadczenia rodzinne przysługują:

  • obywatelom polskim;
  • cudzoziemcom:

a) do których stosuje sie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,

c) przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art.127 lub art. 186 ust.1 pkt 3 ustawy
z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (Dz.U. poz 1650), lub w zwiążku z uzyskaniem
w Rzeczpospolitej Polskiej statusu uchodżcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują
z członkami rodzin na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

d) posiadającym kart pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciumiesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów
oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.

Świadczenia rodzinne przysługują osobom, o których mowa w ust. 2, jeżeli zamieszkują na terytorium rzeczpospolitej polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba
że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczeniami rodzinnymi są:

  • zasiłek rodzinny;
  • dodatki do zasiłku rodzinnego:

a) dodatek z tytułu urodzenia dziecka

b) dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

c) dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

d) dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

e) dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

f) dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

g) dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego;

  • świadczenia opiekuńcze:

a) zasiłek pielęgnacyjny

b) specjalny zasiłek opiekuńczy

c) świadczenie pielęgnacyjne;

  •  jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka;
  • świadczenie rodzicielskie.