Kierowanie i opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. 

Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. 

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności: 

 • mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka (nie więcej niż 70% tego dochodu), 
 • małżonek, zstępni przed wstępnymi, 
 1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,
 2. w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, 
 3. gmina, z której osoba została skierowana przy czym osoby wymienione w punkcie b) i gmina nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność. 
 4. W przypadku odmowy przez osoby obowiązane ( małżonek, zstępni przed wstępnymi) zawarcia umowy, o której mowa w art. 103 ust. 2, oraz niewyrażenia zgody na przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, wysokość ich opłaty za pobyt mieszkańca domu w domu pomocy społecznej ustala, w drodze decyzji, organ gminy właściwej, w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatą wnoszoną przez mieszkańca domu i opłatami wnoszonymi przez inne osoby obowiązane. Wysokość opłaty za pobyt mieszkańca domu w domu pomocy społecznej, ustala się proporcjonalnie do liczby osób obowiązanych do jej wnoszenia.
 5. W przypadku niewywiązywania się osób, z obowiązku opłaty za pobyt mieszkańca domu w domu pomocy społecznej, ustalonego w decyzji lub umowie, o której mowa w art. 103 ust. 2, opłaty te zastępczo wnosi gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Wydatki gminy podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Wymagana dokumentacja: 

 1. Wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej. 
 2. Oświadczenie zgody na umieszczenie w DPS i na odpłatność za pobyt. 
 3. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS. 
 4. Zaświadczenie lekarskie, że osoba jest świadoma lub nie do podejmowania decyzji we własnych sprawach życiowych. 
 5. Zaświadczenie lekarza psychiatry / dotyczy osób chorych psychicznie. 
 6. Zaświadczenie psychologa / dotyczy osób chorych psychicznie. 
 7. Zaświadczenie o dochodach, odcinek emerytury lub renty za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku. 
 8. Decyzja przyznająca emeryturę lub rentę. 

Decyzję administracyjną o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w placówce wydaje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie. 

Decyzję administracyjną o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie właściwe ze względu na miejsce położenia placówki, w której osoba ma być umieszczona.

Kontakt pod nr: 518 756 539

Autor: PF