Opieka Wytchnieniowa - Edycja 2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie realizuje Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, finansowany z Funduszu Solidarnościowego - państwowego funduszu celowego.

 Program „Opieki Wytchnieniowej” jest realizowany w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Usługa skierowana jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób o znacznym stopniu niepełnosprawności niekorzystających z innych form usług. Ma ona za zadanie czasowe odciążenie ich od sprawowania tej opieki poprzez zapewnienie im wsparcia w codziennych obowiązkach, dzięki czemu uzyskają czas na odpoczynek i regenerację.

Programem „Opieki Wytchnieniowej” w miaście Bełchatów zostanie objętych 17 rodzin w tym 2 sprawujące bezpośrednią opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem oraz 15 rodzin sprawujących opiekę nad osobami dorosłymi.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: 

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli występuje konieczność stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, jak również konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi–poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną, którym przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu

Regulaminu rekrutacji i udziału w Programie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022