Jesteś tutaj: Start / Mieszkanie chronione

Mieszkanie chronione

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu.

Mieszkanie chronione przeznaczone jest dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, osób
z zaburzeniami psychicznymi oraz osób w podeszłym wieku i przewlekle chorych nie wymagających zapewnienia usług świadczonych przez jednostki całodobowej opieki.

Mieszkanie chronione funkcjonuje na podstawie przepisów:

 1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

 2. rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018r., w sprawie mieszkań chronionych,

 3. Uchwały Nr XIII/84/19 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Bełchatowa,

 4. Zarządzenia Nr 159/20 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 30 lipca 2020 r., w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Bełchatowa na mieszkanie chronione treningowe.

Pobyt w mieszkaniu chronionym obejmuje w szczególności:

1) korzystanie ze wskazanego miejsca w pokoju lub samodzielnego pokoju oraz jego wyposażenia,

2) korzystanie na prawach równego dostępu z pomieszczeń wspólnych m. in z kuchni i łazienki,

3) pomoc pracownika socjalnego MOPS oraz innych specjalistów w rozwiązywaniu problemów,

4) korzystanie z innych form wsparcia oferowanych przez MOPS przede wszystkim
w formie pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego, usług opiekuńczych oraz nauki lub utrzymywania posiadanego poziomu sprawności w zakresie podstawowych umiejętności społecznych i samodzielności życiowej.

Zasady pobytu w mieszkaniu chronionym:

 1. Osoba ubiegająca się o przyznanie pomocy w formie pobytu w mieszkaniu chronionym składa wniosek o udzielenie ww. wsparcia wg określonego wzoru (załącznik Nr 1 do Regulaminu mieszkania chronionego).

 2. Okres na jaki przydzielone jest miejsce w mieszkaniu chronionym zależy od indywidualnej sytuacji osoby i możliwości zaspokojenia potrzeby mieszkania we własnym zakresie.

 3. Pobyt w mieszkaniu chronionym jest przyznawany na podstawie decyzji

 4. Decyzja kierująca na pobyt w mieszkaniu chronionym określa czas pobytu w mieszkaniu oraz wysokość ustalonej odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym

 5. Decyzja wydawana jest po dokonaniu uzgodnień pomiędzy pracownikiem socjalnym MOPS, a osobą ubiegającą się o przyznanie pobytu w mieszkaniu chronionym lub jej przedstawicielem ustawowym (wzór kwestionariusza uzgodnień stanowi załącznik Nr 2 do Regulaminu mieszkania chronionego)

 6. Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym określa Uchwała Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.