Schronienie

Osobie lub rodzinie przysługuje prawo do schronienia, jeżeli jest tego pozbawiona. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego schronienia w noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych albo innym miejscu do tego przeznaczonym.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie  informuje osoby bezdomne o możliwości skorzystania z pomocy w formie schronienia w:

Pobyt w Schronisku wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Pobyt w Stowarzyszeniu Monar dla osób uprawnionych do świadczeń z pomocy społecznej posiadających stały lub ostatni stały adres zameldowania w Bełchatowie  nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie wydaje zaświadczenie ze wskazaniem o umieszczenie w placówce

Pobyt w 
Stowarzyszeniu Monar dla osób uprawnionych do świadczeń z pomocy społecznej posiadających stały lub ostatni stały adres zameldowania  poza Bełchatowem  wymaga wydania decyzji administracyjnej, przez Ośrodki właściwe ze względu na miejsce zameldowania.

Pliki do pobrania