Zasiłki stałe

Jest to świadczenie obligatoryjne (obowiązkowe) przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom pełnoletnim, niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy, spełniającym kryterium dochodowe.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

Kwota zasiłku nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

Całkowita niezdolność do pracy oznacza:  

Niezdolność do pracy z tutułu wieku to osiągnięcie wieku emerytalnego określonego w art. 24 ust.
oraz w art. 27 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 
W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego, renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu terminu jego pobierania lub zasiłku dla opiekuna zasiłek stały nie przysługuje.

Osobę przebywającą w domu pomocy społecznej lub ubiegającą się o przyjęcie do niego uznaje się
za osobę samotnie gospodarującą, jeżeli przed przyjęciem do domu pomocy społecznej
lub rozpoczęciem oczekiwania na miejsce w takim domu była uprawniona do zasiłku stałego.

Wymagana dokumentacja:

Pliki do pobrania